Mediabureau
Contact
• Marketing stage

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
1. Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor ACTION MARKETING, een geregistreerde handelsnaam van PEOPLE BUSINESS BVBA met als ondernemingsnummer 0841.609.216. De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkel feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de klant op zijn eigen documenten vermeldt. ACTION MARKETING behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

2. Offerte
Elke prijsofferte geldt slechts voor de uitvoering van het project zoals beschreven in de offerte en voor de termijn bepaald in de offerte. Elke wijziging aan een project kan aanleiding geven tot herziening van de prijzen. De prijzen worden opgegeven zonder vermelding van eventuele taksen (BTW e.a.) die ten laste vallen van de klant. Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra ACTION MARKETING de door de opdrachtgever getekende bestelbon die deel uitmaakt van de door ACTION MARKETING opgestelde offerte, per fax, per e-mail of brief in zijn bezit kreeg. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht,de overeenkomst op te zeggen.

3. Bestelling
Wanneer de klant een mondelinge bestelling doorgeeft, dient hij deze schriftelijk per brief, fax of e-mail te bevestigen. Bij gebrek aan schriftelijke bestelling binnen de 48 uur zal deze bestelling als niet-geplaatst worden beschouwd. Na schriftelijk bestelling kan de opdrachtgever deze bestelling niet meer ontkennen noch betwisten. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op onze zetel te Gent. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen voortspruitende uit deze overeenkomst.

4. Leveringstermijn
De leveringstermijn wordt opgegeven te goeder trouw doch slechts bij benadering en is derhalve niet bindend. De leveringstermijn begint op het ogenblik waarop ACTION MARKETING over de nodige documenten en inlichtingen beschikt, noodzakelijk voor de correcte uitvoering van het werk. Wanneer de nodige documenten of inlichtingen, noodzakelijk voor de correcte uitvoering van het werk, te laat in ons bezit zijn, wordt de leveringstermijn verlengd, zelfs als deze vertraging niet voortkomt van de klant. Niet-inachtneming van de leveringstermijn kan niet ingeroepen worden voor het verkrijgen van schadevergoeding, intresten of nietigverklaring van de overeenkomst. Supplementaire kosten veroorzaakt door de uitvoering van het werk in een leveringstermijn korter dan normaal of afgesproken, vallen ten laste van de klant. ACTION MARKETING zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door ACTION MARKETING vermelde levering- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een reden tot contractbreuk in hoofde van ACTION MARKETING, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadebeding. ACTION MARKETING kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

5. Eigendomsvoorbehoud en risico’s
De verkoper behoudt het eigendomsrecht van de geleverde goederen tot dat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeftvoldaan, met inbegrip deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem aanvaard is alvorens levering van de verkochte goederen.

6. De goederen
De goederen worden voor hun vertrek in onze kantoren en magazijnen in ontvangstgenomen en aanvaard. De goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco werden verkocht. Goederen van de klant die zich bij ACTION MARKETING of bij eventuele onderaannemers van ACTION MARKETING bevinden, zijn er op risico van de klant.

7. Klachten en aansprakelijkheden
ACTION MARKETING houdt zich aan de voorschriften en gebruiken van de grafische nijverheid. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register kunnen niet worden gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, moeten door de klant worden geaccepteerd. Een levering van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegelaten. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar wanneer het een kleine oplage of een ingewikkelde afwerking betreft. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen eenheidsprijs aangerekend. De inontvangstneming van de goederen dekt alle zichtbare gebreken. Om geldig te zijn moet elke andere klacht binnen de acht dagen na levering per aangetekende brief ter kennis gebracht worden aan ACTION MARKETING. Na deze termijn wordt elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd. In alle gevallen waarin de koper de niet-conformiteit van de goederen opwerpt, zal de koper de bewijslast van de niet-conformiteit dragen. De tussenkomst van ACTION MARKETING is steeds beperkt tot de vervanging van het niet-conforme deel van de goederen binnen een normale productietermijn of tot de teruggave van deprijs van het niet-conforme deel van de koop, en dit naar onze keuze. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af betreffende de normale kwaliteit van een werk indien de klant dit wil binnen een leveringstermijn korter dan normaal of afgesproken. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de verspreiding van publicitaire creaties, benamingen, wettelijke vermeldingen op verpakkingen, teksten of andere. Alleen onze opdrachtgever is aansprakelijk bij een juridische vervolging wegens oneerlijke concurrentie, namaak en andere. Wij veronderstellen dat de klant eigenaar is van of reproductierechten heeft voor de te reproduceren afbeeldingen en teksten. Voor fotogravurewerk is de aansprakelijkheid van ACTION MARKETING, in geval van vergissing, beperkt tot het hermaken van de film. Klachten over fotogravurewerk moeten binnen de drie dagen aan ACTION MARKETING meegedeeld worden. Zelfde principes gelden voor fotografisch werk door ACTION MARKETING verricht. In beide gevallen vallen veranderingen aan bestaande en/of correct uitgevoerde films, aan te brengen op verzoek van de opdrachtgever, onder zijn verantwoordelijkheid en zijn zij als auteurscorrecties supplementair aan te rekenen. ACTION MARKETING kan enkel aansprakelijk zijn ingeval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van ACTION MARKETING steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of de opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. ACTION MARKETING kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

8. Reproductierechten en overdracht van intellectuele rechten
Onze projecten, modellen, schetsen, tekeningen, teksten, foto’s, films, clichés en stansvormen, welke ook de gebruikte techniek zij, blijven exclusief de eigendom van ACTION MARKETING en mogen in géén geval geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd, nagebootst of aan de concurrentie doorgegeven worden. Wanneer zij aan de klant worden doorgegeven gebeurt dit slechts ten informatieve titel tenzij met andersluidende schriftelijke overeenkomst met ACTION MARKETING én na betaling van de verschuldigde auteursrechten. Iedere herdruk, verandering of aanwending voor een ander doel dan overeengekomen, alsook elke namaak zonder onze schriftelijke toestemming, geeft ons recht op een schadeloosstelling van 50% van het betreffende factuurbedrag. De klant kan géén bezwaar maken tegen de vermelding van de naam van ACTION MARKETING op de goederen of de verpakking ervan noch tegen het gebruik van de voor hem ontworpen en/of geproduceerde goederen in commerciële boodschappen van ACTION MARKETING. 

9. Waarborgen 
ACTION MARKETING behoudt het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de koper te eisen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de koper. 

10. Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar in de zetel van ACTION MARKETING te Gent. Alle klachten dienen uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt per aangetekende brief. Elke laatijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. Bij niet betaling op de vervaldag is een verwijlinterest verschuldigd 1% per maand van rechtswege en zonder enige aanmaning, terwijl eveneens zonder enige ingebrekestelling het factuurbedrag bij wijze van een forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 20 % met een minimum van EX BTW € 375, dit alles onverminderd de aanmanings- invorderings- of gerechtskosten. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd. 

11. Wederzijdse vertrouwelijkheid
ACTION MARKETING verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. ACTION MARKETING neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ACTION MARKETING aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze of offerte van ACTION MARKETING. 

12. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of overmacht wordt vertraagd, kan door ACTION MARKETING het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verder kosten, schade en interesten te vorderen. 

13. Ontbinding
Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of van een contract geeft ACTION MARKETING recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen prijzen en tarieven. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan ACTION MARKETING alle met de koper aangegane contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, onverminderd het recht van ACTION MARKETING op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief door ACTION MARKETING aan de koper verstuurd zal hiervoor volstaan. Deze bepaling geldt eveneens wanneer in de loop van het contract de financiële toestand van de koper zich wijzigt, bij insolvabiliteit of wanneer ACTION MARKETING vreest de garanties voor zijn schuldvordering te verliezen. ACTION MARKETING is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

14. Overmacht
Omstandigheden zoals staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen,... zijn vormen van overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen.

Info
093290969
SITEMAP | Disclaimer | Verkoopsvoorwaarden | linkedin